Zum Warenkorb 0

Zum Warenkorb hinzugefügt:

Schutzgebühr:

Zum Warenkorb
53732_SOS-KD-Wilhelmshaven_Modell-Shooting_SebastianPfütze_Okt20_Familienzentrum-9189.jpg
Wir im Quartier in der Klever Unterstadt

Zusammen den Sozialraum entwickeln

Die Klever Unterstadt rundum das Bahnhofsviertel ist von starkem Zuzug geprägt. Ausgehend von unserem Familienforum Kermisdahl möchten wir in Zusammenarbeit mit allen Netzwerkpartnern und vor allem den Bürgerinnen und Bürgern, den Sozialraum entwickeln. Mit Fördermitteln der Stiftung Wohlfahrtspflege NRW werden wir die Quartiersentwicklung vorantreiben.

Wir im Quartier - mehrsprachig

Deutsch

Anpacken – mitmachen - Hilfe bekommen

Sie haben Ideen dazu, was sich im Quartier verändern muss? (zum Beispiel mehr Grünflächen, mehr Spielplätze, weniger Straßenlärm,ein sicherer Schulweg für Kinder)

Sie möchten mehr Nachbarn kennenlernen, um Teil einer Gemeinschaft zu sein? (zum Beispiel gemeinsames Grillfest veranstalten oder den Nachbarn helfen und selbst Hilfe bekommen, wenn es notwendig ist)

Sie möchten in Ihrem Quartier anpacken und etwas verändern? (zum Beispiel gemeinsam genutzte Gemüsegärten anlegen und pflegen oder gemeinsame Anliegen bei der Stadtverwaltung anbringen)

Sie möchten den Menschen in Ihrer Nachbarschaft helfen? (zum Beispiel Einkäufe für Nachbarn erledigen, die „ digitale Welt“ erklären, Kindern beim Lesen lernen helfen, ...)

Oder brauchen Sie schnelle Unterstützung und Beratung:

 • Erlernen der deutschen Sprache
 • Hausaufgabenbetreuung und Nachhilfe für Ihre Kinder
 • Anträge stellen bei Ämtern
 • Behördengänge

Nehmen Sie gerne Kontakt mit mir auf!

Wir können uns in meinem Büro an der Kalkarer Straße 10 in der Klever Unterstadt treffen, in einem Café oder bei Ihnen zu Hause.

Ich möchte Sie gerne kennenlernen und erfahren, was Ihnen an Ihrer Nachbarschaft gefällt, was Sie weniger mögen, wobei Sie Hilfe benötigen oder wobei Sie selbst unterstützen möchten. Gerne vereinbaren wir dazu einen Termin. Ich richte mich nach Ihren Möglichkeiten und habe auch nachmittags oder abends für Sie Zeit.

Dazu können Sie mich entweder anrufen, eine WhatsApp-, Signal- Nachricht oder E-Mail schreiben. Ich bin regelmäßig im Quartier unterwegs. Sprechen Sie mich gerne an.

Englisch

Together in the Neighbourhood: Get involved - participate - get help

Do you have ideas about what needs to change in the neighbourhood?
(For example, more green spaces, more playgrounds, less street noise, a safer route to school for children)

Would you like to know more of your neigbours and be part of the neighbourhood community?
(for example: organise a barbecue together, help your neighbours in need or receive help when you are in need?)

Would you like to get involved in your neighbourhood and make a difference?
(for example, planting and cultivating shared vegetable gardens or raising common concerns with the city administration)

Would you like to help people in your neighbourhood?
(For example, doing shopping for neighbours, explaining the "digital world", helping children learn to read, ...)

Or do you need quick support and advice:

 • Learning the German language
 • Homework supervision and tutoring for your children
 • Filling applications for public authorities
 • visits to the authorities or doctors

Please feel free to contact me!

We can meet in my office at Kalkarer Straße 10 in Klever Unterstadt, in a café or at your home.

I would like to get to know you and find out what you like about your neighbourhood, what you like less, what kind of help you might need or how you could support others. I would be happy to make an appointment to have a chat. I will work around your schedule and also have time for you in the afternoons or evenings.

You can either call me, send me a WhatsApp, SMS, Signal message or an e-mail. I am regularly around in the neighbourhood. Please feel free to contact me.

SOS Children's Village Lower Rhine

Michael Gesikiewicz
Neighbourhood Manager

Kalkarer Street 10
47533 Kleve

Phone: 02821 750759
Mobile: 0176 126 068 18
E-mail: michael.gesikiewicz@sos-kinderdorf.de

With the project "Neighbourhood Development in the Lower Town of Kleve" we want to strengthen the "WE" in the neighbourhood.

The social space around the railway station, Kermisdahl and Klever Ring is changing due to many new construction projects and new residents. We will accompany this process over the next several years with programmes from and for the population.

The project "Neighbourhood Development in the Lower Town of Kleve" is supported by the SOS Children's Village Lower Rhine and the City of Kleve. The NRW Welfare Foundation provides financial support for the project.

Info and contact:

www.sos-kinderdorf.de/wir-im-quartier

Persisch

مقابله کنید – اشتراک کنید - کمک بگیرید

آیا ایده ای در مورد آنچه باید در منطقه تغییر کند دارید؟ (به عنوان مثال فضاهای سبز بیشتر، زمین های بازی بیشتر، سر و صدای خیابان کمتر، راهی امن برای مدرسه برای کودکان)

شما می خواهید همسایگان بیشتری را بشناسید تا بخشی از یک جامعه باشید؟ (مثلاً با هم یک مهمانی باربیکیو ترتیب دهید یا همسایگان را

کمک کنید و در صورت لزوم خودتان کمک بگیرید)

شما می خواهید در منطقه خود دست به کار شوید و کاری انجام دهید یا چیزی را  تغییر دهید؟ (به عنوان مثال ایجاد و نگهداری باغات سبزیجات مشترک یا نگرانی های مشترک خود را با مدیریت شهری مطرح کنید)

آیا می خواهید به مردم محله خود کمک کنید؟ (مثلاً خرید برای همسایگانی که «دنیای دیجیتال» را توضیح می‌دهند، کمک به کودکان در یادگیری خواندن، ...)

یا به پشتیبانی و مشاوره سریع نیاز دارید:

 •  یادگیری زبان آلمانی
 • نظارت بر تکالیف و تدریس خصوصی برای فرزندان شما
 • ارسال درخواست به دفاتر های اداری
 • مطالب اداری

هر موقع خواستید با من تماس بگیر!

ما می توانیم در دفتر من در Kalkarer Straße 10 در Klever پایان شهر، در یک کافه یا در خانه شما ملاقات کنیم.

با کمال میل میخواهم با شما و آنچه در محله خود دوست دارید، آنچه را که دوست ندارید، در مورد چه چیزی به کمک نیاز دارید یا می خواهید از چه چیزی حمایت کنید، بشناسم. ما خوشحال می شویم که برای این کار یک قرار ملاقات ترتیب دهیم. من با امکانات شما وفق می‌دهم و بعدازظهرها یا عصرها هم برای شما وقت دارم.

در بابت این موضوع میتوانید با من تماس بگیرید، پیام واتس اپ، سیگنال یا ایمیل بنویسید. من مرتباً داخل منطقه در هاله رفت و آمد هستم. در تماس با من دریغ نکنید.

Polnisch

Uczestniczy ć - uzyska ć pomoc

Czy masz pomysły na to, co powinno si ę zmieni ć w dzielnicy?
(np. wi ęcej terenów zielonych, wi ęcej placów zabaw, mniejszy hałas uliczny, bezpieczniejsza droga do szkoły )

Chciałby ś pozna ć wi ęcej s ąsiadów czy innych mieszka ńców aby sta ć si ę cz ęści ą wspólnoty spolecznej w Twojej dzielnicy
(np. wspólne organizowanie grilla lub pomocy s ąsiedzkiej a takze samemu uzyska ć pomoc, gdy jest potrzebna)

Czy chciałby ś zaanga żowa ć si ę w sprawy swojej dzielnicy aby co ś zmieni ć?
(np. zało żenie i piel ęgnacja wspólnych ogródków warzywnych, łąk owadów albo zgłaszanie róznych spraw i petycji oraz rozwi ązywanie problemów wspólnie z administracj ą miasta)

Czy chciałby ś si ę zaanga żowa ć socjalnie w swojej dzielnicy?
(np. zakupy dla s ąsiadów, wyja śnianie "cyfrowego świata" starszym osobom ,pomoc dzieciom w nauce czytania i zadaniem domowym...)

Czy mo że potrzebujesz szybkiego wsparcia i porady:

 • Nauka j ęzyka niemieckiego
 • Nadzór nad prac ą domow ą i korepetycje dla dzieci
 • Składanie wniosków administracyjnych
 • Towarzyszenie i pomoc przy wizytach u lekarzy albo w urz ędach

Zapraszam do kontaktu!

Mo żemy spotka ć si ę w moim biurze, Kalkarer Straße 10 Kleve, w kawiarni lub u Ciebie w domu. Mówi ę w j ęzyku polskim i dostosuj ę sie do Twojego czasu, tak że popołudniu albo wieczorem.

Chciałabym Ci ę pozna ć i dowiedzie ć si ę, co Ci si ę podoba w Twojej okolicy, co mniej, w czym potrzebujesz pomocy lub w czym chciałby ś si ę sam zaanga żowac. Ch ętnie umówi ę si ę na spotkanie.

Mo esz do mnie zadzwoni , wys a mi wiadomo na WhatsApp, ż ć ł ć ść na Signal albo email.

Jestem cz ęsto w drodze, w naszej wspólnej dzielnicy, Kleve Unterstadt.

Zapraszam do kontaktu ze mn ą.

SOS Kinderdorf Niederrhein

Michał Gęsikiewicz
Manager dzielnicy spolecznej

Kalkarer Straße 10
47533 Kleve

Telefon: 02821 750759
Telefon: 0176 126 068 18
E-mail: michael.gesikiewicz@sos-kinderdorf.de

Poprzez projekt "Rozwój s ąsiedztwa w Dolnym Mie ście Kleve" chcemy wzmocni ć Poczucie wspólnoty spolecznej „MY razem“ w naszej dzielnicy.

Przestrze ń społeczna wokół dworca kolejowego, Kermisdahl i Klever Ring zmienia si ę ze wzgl ędu na wiele nowych projektów budowlanych i wielu nowych mieszka ńców. Towarzyszymy temu procesowi przez kilka lat z ofertami od i dla ludno ści.

Projekt "Rozwój s ąsiedztwa w Dolnym Mie ście Kleve" jest wspierany przez SOS Kinderdorf Niederrhein. Miasto Kleve wspiera proces rozwoju. Fundacja NRW Welfare wspiera finansowo projekt.


Russisch

Мы в округ ! : принимайся за дело – помогай сам – получай помощь

У вас есть идеи, что должно измениться в районе?
(Например, больше зеленых насаждений, больше детских площадок, меньше уличного шума, более безопасный маршрут в школу для детей)

Хотели бы вы познакомиться с соседями, стать частью общины?
(например, совместная организация барбекю, помощь соседям или, в случае необходимости, получить помощь от соседей).

Хотели бы вы принять участие в жизни своего района и изменить ситуацию к лучшему?
(например, посадить и ухаживать  за общим огородом или сообщать об общих проблемах в городскую администрацию)

Хотели бы вы помочь людям в вашем районе?
(например, помощь с покупками для пожилых соседей, помощь с настройкой гаджетов, помощь детям в обучении чтению, ...)

Или вам нужна оперативная помощь и совет в :

 • Изучении немецкого языка
 • Контроле за выполнением домашнего задания и репетиторстве для ваших детей
 • Подаче заявлений в государственные органы
 • Посещении врачей и органов власти

Пожалуйста, не стесняйтесь обращаться ко мне!

Мы можем встретиться как в офисе по адресу Kalkarer Straße 10 в Клеве, так и в кафе или у вас дома.

Я буду рад познакомиться и узнать что вам нравится или не нравится в вашем районе, с чем нужно помочь и в чем поддержать вас.

Я буду рад  договориться о встрече.

Мы можем встретиться в удобное для вас время, например, после обеда или вечером.

Вы можете позвонить мне, или написать сообщение в Whats Up, или отправить электронное письмо.

Я также регулярно бываю пососедству.

Пожалуйста, обращайтесь .

SOS-Kinderdorf Niederrhein

Michael Gesikiewicz
Quartiersmanager

Kalkarer Straße 10
47533 Kleve

Telefon: 02821 750759
Mobil: 0176 126 068 18
E-Mail: michael.gesikiewicz@sos-kinderdorf.de

С помощью проекта "Развитие соседства в нижнем Клеве " мы хотим укрепить "МЫ" в районе.

Общественное пространство вокруг железнодорожного вокзала, Kermisdahl и Klever Ring меняется из-за множества новых строительных проектов и новых жителей. Мы сопровождаем этот процесс в течение нескольких лет предложениями от населения и для населения.

Проект "Развитие соседства в нижнем Клеве" осуществляется при поддержке SOS-Kinderdorf Niederrhein. Город Клеве поддерживает процесс развития. Фонд благосостояния Северного Рейна-Вестфалии поддерживает проект финансово.

Иформация и контакты:

www.sos-kinderdorf.de/wir-im-quartier

Ihr Ansprechpartner:

Michael Gesikiewicz

Gefördert durch die Stiftung Wohlfahrtspflege NRW:

Stiftung Wohlfahrtspflege logo_300dpi